Bredbåndsmåling av vibrasjoner er den mest brukte og mest kostnadseffektive metoden for å få en diagnose av allmenn maskintilstand.

To ISO-anbefalinger finnes for overvåkning av maskintilstand med denne type måling: den mest brukte ISO 2372 og den senere ankomne ISO 10816, som erstatter den eldre standarden.

Innhold i ISO 10816

Måling i tre retninger (horisontalt, vertikalt og aksialt).

Maskintilstanden diagnostiseres i alminnelighet på grunnlag av bredbåndsmålinger av vibrasjoner som returnerer en RMS-verdi. Med ISO 10816 er det nedre frekvensområdet fleksibelt mellom 2 og 10 Hz, avhengig av maskintype. Den øvre frekvensen er 1000 kHz.

ISO 10816 arbeider med begrepet “vibrasjons størrelse”, hvilket kan være et RMS-verdi på hastighet, akselerasjon eller forflytning, avhengig av maskintype. Om to eller flere av disse parametrene måles, gir vibrasjonstallet den relativt høyeste RMS-verdien. For visse maskiner kan ISO 10816 også kjenne igjen peak-to-peak verdien som tilstandskriterier.

Standarden inneholder et flertall deler som hver og en behandler visse typer av maskiner, med tabeller over grenseverdien som skiller på akseptabel vibrasjon (grønt område), utilfredsstillende vibrasjon (gult område) og vibrasjoner som kommer til å forårsake skader om de ikke utbedres (rødt område).

Vibrasjons analyse (EVAM)

EVAM står for Evaluated Vibration Analysis Method og genererer tre oppsett av tilstandsdata

  • Tilstandsparametere, målte og kalkulerende verdier fra tidsplanen som beskriver diverse aspekter på maskinvibrasjon.
  • Vibrasjonsspektrum der markante linjemønster kan ses, belyst og vurdert ved hjelp av forhåndsdefinerte feilsymptomer.
  • Maskinspesifikke tilstandskoder (grønt, gult, rødt) og tilstandsverdien, basert på en statistisk evaluering av tilstandsparametre og symptomverdien.

Brukeren kan lage individuelle innstillinger for hvert målepunkt og definere hvilken type av data som er mest hensiktsmessig for overvåkning av en individuell maskin, bl.a. med hjelp av:

  • FFT
  • enveloping
  • tidssynkron gjennomsnitt
  • båndalarm og gjennomsnitt av måleresultatene for økt pålitelighet på alarmen

Tilfeldige høye verdier forårsaket av resonans eller andre forstyrrende kilder filtreres ut og dermed minimeres antall falske alarmer.

Tidsignal analyse

Tidsignalet er kilden til all evaluering og beregning av frekvenser fra maskinen. Tidsignalet er det elektriske signalet som kommer fra giveren, og gir et speilbilde av alle hendelser som skjer i  maskinen. Det viser tiden mellom hendelser og hvor mye energi som genereres fra hendelsen. Det er mulig å skille mellom forskjellige typer feil som forekommer med samme mønster i et FFT-spektrum.

Tilstandsparametre

Tilstandsparametre måles for et valgt frekvensområde. De kan aktiveres individuelt og vises i tabeller og diagram over måleresultat. Tilstandsparametre er:

Table of available condition parameters

Peak og peak-to-peak verdien vises i den enhet som velges for tidssignalene.

Spektrum analyse med 'symptomer'

For enkel mønstergjenkjenning i spektra finnes et antall ferdige “feilsymptomer” i Condmaster. Dette er instruksjoner for å fremheve et linjemønster og vise summen av linjenes RMS-verdi som en symptomparameter, som kan trendes. De fleste symptomer konfigureres automatisk gjennom å angi turtall som en variabel. Noen symptomer krever en form av innmating, f eks antall blad på en rotor.

En spesiell symptomgruppe er lagersymptomer (som f eks viser kulepassasje-frekvensen på ytter- respektive indre ring) for lagerkatalogen i Condmaster inneholder alle nødvendige data. Passende symptomer og symptomgrupper velges fra en meny i Condmaster i sammenheng med at målepunktene konfigureres.

Maskin spesifikke tilstandskoder

I Condmaster kan alarmgrenser settes på alle aktiverte parametre. Når måleresultatene samles inn kan et “EVAM-kriterium” lages som sammenligner nye parameterverdier med et statistisk gjennomsnittsverdi og viser en dimensjonløs tilstandsverdi på en grønn - gul - rød skala.

Fase måling

En fase er en tidsforsinkelse uttrykt i grader av rotasjon. Leonova Infinity beregner tidsforsinkelsen mellom tachometerpulsens passasje og den aktuelle frekvenskomponentens høyeste verdi med turtallshastighet. Den resulterende verdien er en relativ vinkel, ikke en absolutt ettersom ingen kompensasjon gjøres for fase forskyvningen i giveren eller i de elektroniske kretsene.