Kursmaterial och undervisning sker på svenska.

Detta är den andra nivån på "Vibrationsanalys enligt ISO", som är avsedd för personal som arbetar med mät- och utvärderingstjänster. Kursen ger djupare kunskaper om utvärdering av tidssignaler och fasavläsningar, tillsammans med spektrumanalys och vanliga maskinfel, som t.ex obalans, glapp, felupprikting, lagerfel och resonanser. För att delta i denna kurs rekommenderar vi att deltagarna har grundläggande kunskaper i vibrationsterminologi och minst 12 månaders praktisk erfarenhet av vibrationsanalys. För att bli CATII-certifierad krävs minst 18 månaders praktisk erfarenhet och ett godkänt CATII-examensprov.

Kurslängd: 5 dagar

Pris- och bokningsinformation

För offert, kontakta oss på academy@spminstrument.se.

I allmänhet behöver vi få din kursregistrering minst fyra veckor innan kursstart så att vi kan reservera hotellrum.

Om du önskar vår hjälp att reservera hotellrum, meddela oss minst fyra veckor innan kursstart. Du bokar sedan ditt hotellrum själv senast en vecka innan kursen startar. I samband med bokningen, ange vilken kurs ni ska gå hos SPM Academy. Information om hotell etc. anges i offert och välkomstbrev.

Avbokningsregler: Avbokning sker kostnadsfritt fram till åtta dagar före kursstart. För avbokning som sker 7-1 dagar före kursstart debiteras en administrationsavgift på 3000 kr. Deltagare som är anmälda men ej kommer på första kursdagen faktureras med 50% av den totala kurskostnaden.

Reservation: Om antalet anmälda deltagare är färre än fyra kan kursen komma att flyttas eller ställas in.

----------------------------------------------------------------

Course materials and teaching are conducted in Swedish.

This second level vibration analysis according to ISO is intended for personnel who are working with measuring and evaluation services. The intermediate course provides deeper knowledge about the evaluation of time signals and phase readings, together with spectrum analysis and common machine faults such as unbalance, looseness, misalignment, bearing faults and resonances. To attend this course, students need basic skills in vibration terminology and at least 12 months practical experience in vibration analysis. To be certified, at least 18 months of practical experience and passing the CAT II examination is required.

Duration: 5 days

Price and booking information

Contact us for a quotation. In general, we need participants to register at least one month before the training to allow us to reserve hotel rooms.

We reserve hotel rooms that you book for yourselves no later than one week before the start of the course, where you need to specify which SPM Academy course you will take part of. Information about hotels etc. is specified in the quotation and welcome letter.

Cancellation policy: Cancellation is free of charge until eight days before the course starts. In case of cancellation within seven days prior to course start, a SEK 3.000 administration fee will be charged. Participants who are registered but do not turn up on the first course day will be billed with 50% of the total course fee.

Note: If the number of registered participants is less than four, the course can be moved or cancelled.